Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering, dinsdag 22 november 2016, aanvang 19.30 uur in Sportblok, Lange

Blokweg, Zierikzee.

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter.
2. Vaststellen agenda.
3. Verslag vorige ledenvergadering november 2015 ( zie site)
4. Jaarverslagen secretariaat en jeugdcommissie (zie site)
5. Financiën, kascommissie, tevens benoemen nieuw lid kascommissie.
6. Bestuurssamenstelling:
Aftredend: voorzitter Wim Munter. Er is nog steeds geen voorzitter gevonden. Het bestuur doet
een voorstel.
Aftredend, niet herkiesbaar, Lydia Mol, secretaris.
Aftredend: Jaap Jansen, recreatie.
7. Visie Forza Volleybalvereniging 2016 en verder. Hoe staan we ervoor,halen we onze doelen?
8. Rondvraag.
9. Sluiting

 

Komt Allen! Denk mee en laat je stem horen!

bijgevoegd de agenda en het verslag van de vorige vergadering
verslag-algemene-ledenvergadering-no-10-nov-2015

agenda-forza-ledenvergadering-2016

jaarverslag-forza-2015-2016 jaarverslag-jeugdcommissie-vv-forza-sd-2015-2016

jaarverslag-forza-2015-2016