Wedstrijdreglement

 

 
Competitie en wedstrijdreglement recreatievolleybal Zierikzee. (versie 2010)
 

 

1.
Volleybal wordt gespeeld volgens Nevoboregels.
2.
Per wedstrijd worden 3 sets gespeeld. Iedere gewonnen set telt voor 1 punt. Bij een stand van 24-25 wordt doorgespeeld tot er 2 punten verschil is of totdat een partij 27 punten heeft behaald.
3.
Nethoogten: poule A          2.43 m
                     poule B/C      2.30 m       
4.
Beide teams moeten tijdig voor de geplande aanvangstijd aanwezig zijn.
5.
a. Ieder team is verplicht 1 scheidsrechter en 1 teller te leveren, zoals aangegeven in het wedstrijdprogramma.
b. Bij verhindering moet men zelf voor vervangers zorgen.
6.
Er mogen in een team maximaal 3 gastspelers meespelen. Deze gastspelers moeten in principe op hetzelfde niveau spelen of lager. Speelt een gastspeler op een hoger niveau, dan moet hij/zij zijn/haar spelwijze aanpassen aan het niveau van de poule waarin gespeeld wordt (m.n. het serveren en smashen). Gastspelers zijn verder alleen toegestaan, indien het team op dat moment niet over voldoende eigen spelers beschikt.
7.
a. Indien een team onverhoopt een wedstrijd niet kan spelen, dan informeert deze de contactpersoon van de tegenstander en van het team dat de teller en scheidsrechter levert. Tevens wordt de competitieleider geïnformeerd (klik hier voor een overzicht van de contactpersonen)
b. Indien een team de wedstrijd op een ander moment wil spelen, dient men dit zelf met de tegenpartij te regelen en voor accommodatie te zorgen. Gaat de tegenstander akkoord, dan wordt dit aan de competitieleider doorgegeven.
c. Vervalt de wedstrijd of gaat de tegenpartij niet akkoord met verplaatsing, dan verliest het niet-opkomende team de wedstrijd met 3-0.
d. Als een team volgens het programma op de betreffende avond zaaldienst heeft of een scheidsrechter en teller moet leveren, dan blijft deze verplichting staan (zie punt 5). Blijft een team op dit punt in gebreke, dan kunnen de gedupeerde ploegen dit op het wedstrijdformulier vermelden bij “opmerkingen”.
8.
a. Indien een team een bepaalde vrijdagavond niet wil spelen, dan dient men dit vóór 1 juli of 1 december schriftelijk bij de competitieleiding te melden. Alleen dan kan met de aanvraag rekening gehouden worden.
9.
Een team dat zich heeft aangemeld voor de competitie staat ingeschreven voor onbepaalde tijd en wordt automatisch weer voor het volgende seizoen ingedeeld.
         Afmelden van een team dient schriftelijk voor 1 juni bij de competitieleider te geschieden. Meldt men ná deze datum af, dan is het volledige inschrijfgeld verschuldigd;
         Aanmelden kan het hele jaar door bij de competitieleider.
10.
In voorkomende niet genoemde gebeurtenissen beslist de wedstrijdleiding en/of het bestuur.
 
 

 

Zaaldiensten.
 
Zaaldienst 1:
De aangewezen teams zorgen voor minimaal 4 personen. Deze dienen een kwartier
(15 minuten) voor aanvang van het begin van de wedstrijden aanwezig te zijn. Zij melden zich bij de zaalbeheerder. Hun taak is het opzetten van de 4 speelvelden.
 
Zaaldienst 2:
Na afloop van de wedstrijden melden de teams zich bij de zaalbeheerder en breken de speelvelden op zijn aanwijzing af. Zij zorgen ervoor, dat zij hierbij nog spelende teams op geen enkele wijze hinderen.
 
Indien de nethoogte tussen 2 wedstrijden aangepast moet worden, dan zorgen de beide spelende teams daarvoor.
 
Hokdiensten:
 
Voor de personen die voor hokdiensten zijn ingedeeld, geldt de volgende regeling:
 
         De hokdienst wordt meestal door 2 personen en/of teams uitgevoerd. Deze staan in het programma vermeld.
         Er moet altijd iemand in of in de buurt van het hok aanwezig zijn: als aanspreekpunt, om problemen op te lossen of assistentie te verlenen bij lichte verwondingen (pleisters, ijs etc.).
         De aangewezen personen kunnen in onderling overleg bepalen of ze allen de gehele avond aanwezig zijn of dat de dienst in tweeën wordt gesplitst en ieder een helft voor zijn/haar rekening neemt.
         Lees de aanwijzingen die in het hok bij de wedstrijdformulieren in de map zitten.
         Voor vragen kun je altijd terecht bij de competitieleider.