Ledenvergadering 25 september

 

Algemene Ledenvergadering, dinsdag 25 september 2012, aanvang 19.30 uur in De Vanger, Dr.de Kockstraat, Bruinisse.
 
Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering.
Agenda:
 
1.      Opening door de voorzitter.
2.      Vaststellen agenda.
3.      Verslag vorige ledenvergadering 13 september 2011 ( zie site)
4.      Jaarverslagen secretariaat en jeugdcommissie (zie site)
5.      Financiën, kascommissie, tevens benoemen nieuw lid kascommissie.
6.      Bestuurssamenstelling:     .
      Aftredend, niet herkiesbaar, Alex Wals, benoemen beoogd lid (Martin Frickus)
      Tegenkandidaten kunnen zich opgeven tot 17 september 2012 schriftelijk (mail)
      bij het secretariaat (met tenminste 15 namen van leden als medestanders).
      Aftredend, herkiesbaar; Lydia Mol.
7.      Visie Forza Volleybalvereniging 2012 en verder.
8.      Rondvraag.
9.   Huldigen vrijwilligers
10. Sluiting.
 
Komt Allen! Laat je stem horen.
 
secr. L.C.Mol-Sipman, Breedstraat 4, 4301 AX Zierikzee
 
e-mail: