Algemene ledenvergadering donderdag 12 november

Algemene Ledenvergadering
Donderdag 12 november 2015 – aanvang 19.30 uur
De Vanger, Dr. de Kockstraat, Bruinisse

Wim Munter
aftredend voorzitter: Wim Munter

AGENDA:
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen agenda
3. Verslag vorige ledenvergadering 11 november 2014
4. Jaarverslagen secretariaat en jeugdcommissie
5. Financiën, kascommissie, tevens benoemen nieuw lid kascommissie
6. Visie VV Forza 2015 en verder. Hoe staan we er voor, halen we onze doelen?
7. Bestuurssamenstelling: Aftredend: voorzitter Wim Munter. Het bestuur stelt een voorzitter voor, die door de aanwezigen op de algemene ledenvergadering benoemd kan worden.
8. Rondvraag
9. Sluiten vergadering

Komt allen! Denk mee en laat je stem horen!